Čo je eSmart

Portál eSmart slúži výrobcom, miestnym distribučným spoločnostiam a odberateľom elektrickej energie k sprístupneniu nameraných údajov o výrobe a spotrebe energií. eSmart zároveň zabezpečuje automatické nahlasovanie údajov do informačných systémov OKTE, SEPS a RDS, čím výrobcom a distribučným spoločnostiam uľahčuje napĺňanie požiadaviek platnej legislatívy - Zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike. Namerané údaje eSmart získava buď priamym odčítaním z inteligentných meracích systémov IMS alebo nepriamo od regionálnych distribučných spoločností RDS, ktoré majú tieto údaje k dispozícii.


OKTE, a.s.OKTE, a.s., vykonáva činnosti zberu, správy a sprístupňovania nameraných údajov na základe § 37 ods. 4 písm. c) bod 1 Zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon o energetike). OKTE, a.s., vykonáva činnosť podľa Zákona o energetike, zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (Zákon o regulácii), v rozsahu podľa vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom (Pravidlá trhu) a Prevádzkového poriadku OKTE, a.s., (Prevádzkový poriadok). Uvedená obchodná činnosť spoločnosti je regulovaná a podlieha cenovej regulácii Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Výrobcovia elektriny, prevádzkovatelia sústav a prevádzkovatelia priamych vedení sú povinní na základe uvedenej legislatívy pristupovať a vkladať údaje do informačného systému OKTE, a.s., a zodpovedajú za správnosť, včasné odovzdanie a úplnosť poskytnutých údajov. Údaje sú použité v procese zúčtovania odchýlok, sprístupňovania údajov a v procese centrálnej fakturácie za vybrané služby.


SEPS, a.s.Poskytovanie údajov o výrobe, spotrebe a distribúcii elektriny účastníkmi trhu s elektrinou pre SEPS, a.s. - vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zo 14. januára 2013, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom“ ukladá v § 19 prevádzkovateľom distribučných sústav povinnosť denne a mesačne poskytovať údaje prevádzkovateľovi prenosovej sústavy.